S.M. Kaspar I. Kamp

S.M. Kaspar I. Kamp
und Königin Katharina

(1931-1932)